Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden die wij voor ieder project hanteren.

artikel 1 – definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie FleX Webdiensten een overeenkomst sluit tot het leveren van producten of diensten.

Opdrachtnemer: FleX Webdiensten.

Overeenkomst: een opdracht of een overeenkomst.

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden van FleX Webdiensten

artikel 2 – toepasselijkheid

Door het verlenen van een opdracht aan opdrachtnemer of het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat opdrachtgever met de algemene voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien de afwijkingen expliciet en schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen.

Voor zover opdrachtgever zelf algemene voorwaarden hanteert zijn deze uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst.

artikel 3 – offerte, prijs, opdracht en overeenkomst, meerwerk

Alle offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

Offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer blijven 30 dagen geldig tenzij op de offerte een andere termijn wordt vermeld door opdrachtnemer.

Indien een offerte uit verschillende onderdelen bestaat, is opdrachtnemer niet verplicht slechts een onderdeel van de geoffreerde producten of diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs uit te voeren.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Een opdracht komt tot stand indien opdrachtnemer een definitieve offerte voor akkoord ondertekend per post of online ondertekening aan opdrachtgever heeft geretourneerd binnen de geldigheidsduur van de offerte.

Een overeenkomst komt tot stand indien deze door beide partijen is ondertekend.

Wijzigingen van de opdracht of de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk worden overeengekomen.

Indien opdrachtgever extra werkzaamheden wenst op te dragen en/of extra diensten of producten wenst af te nemen van opdrachtnemer, zullen partijen daartoe een afzonderlijke overeenkomst te sluiten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

Bij overeenkomsten met een terugkerende betalingsverplichting is opdrachtnemer gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan twee maanden van te voren per e-mail op de hoogte stellen. In afwijking van vorengaande heeft opdrachtnemer het recht om prijswijzigingen van de hostingprovider direct door te berekenen aan opdrachtgever.

De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief 21 % BTW.

De prijzen voor de diensten die op de website staan of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen door opdrachtnemer te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst voor de klant middels de website of anderszins kenbaar was.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving

artikel 4 – verplichtingen van opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

Opdrachtnemer begint na ontvangst van de nodige gegevens, teksten en/of beeldmateriaal van opdrachtgever zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarom opdrachtnemer vraagt of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de hiervoor bedoelde gegevens door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig worden verstrekt aan opdrachtnemer dan heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de planning voor oplevering uit te stellen en/of de extra kosten en uren (op basis van het meerwerktarief) die uit de vertraging voortvloeien bij opdrachtnemer in rekening te brengen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig juiste en volledige gegevens te verstrekken geldt het bepaalde in artikel 5 en 10.

Indien partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd of dat voor een (deel)product goedkeuring van opdrachtgever nodig is, kan opdrachtnemer de uitvoering van de volgende fasen of het vervolg van de overeenkomst opschorten totdat de opdrachtgever zijn goedkeuring per e-mail heeft gegeven.

Opdrachtgever dient wijzigingen in contactgegevens tenminste een maand van te voren per e-mail aan opdrachtnemer door te geven.

Indien door opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden worden verricht dan zal opdrachtgever voor zijn rekening en risico zorgen voor de nodige faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken, schadeclaims, boetes enzovoorts van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

artikel 5 – ontwerp en levering producten

Opdrachtnemer deelt de verwachte levertijd mee aan opdrachtgever.

Opdrachtnemer legt het met opdrachtgever besproken basisontwerp ter goedkeuring voor aan opdrachtgever. Op- en aanmerkingen dient opdrachtgever binnen veertien dagen per e-mail door te geven aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer niet tijdig reageert op het basisontwerp gaat opdrachtnemer ervan uit dat opdrachtgever hiermee instemt.

Opdrachtnemer zal bij het voltooien van het definitieve ontwerp de op- en aanmerkingen van opdrachtgever in acht nemen. In afwijking van het hiervoor bepaalde is opdrachtnemer niet gehouden aanmerkelijke veranderingen (waarmee totaal meer dan twee uur werkzaamheden zijn gemoeid) en/of wijzigingen in design en/of template kosteloos te verwerken. Hiervoor geldt het meerwerktarief.

De door opdrachtnemer vervaardigde website wordt op een nader met opdrachtgever overeen te komen wijze opgeleverd. Bij eventuele overschrijding van de oplevertermijn blijft opdrachtgever verplicht de producten af te nemen en te betalen.

Na oplevering komt de website voor risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website of webshop, voor het verzorgen van back-ups of voor de inhoud van de website of webshop tenzij het onderhoudscontract door opdrachtgever wordt afgenomen.

Eventuele gebreken dient opdrachtgever binnen veertien dagen na oplevering schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Na deze termijn vervalt de mogelijkheid van opdrachtgever zich te beroepen op gebreken. Redelijke en niet door of namens opdrachtgever veroorzaakte gebreken zullen zo spoedig mogelijk worden hersteld door opdrachtnemer.

Opdrachtnemer aanvaardt na oplevering geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door opdrachtgever en/of derden van de website. Het zich voordoen en/of binnenhalen voor onder meer virussen en malware is voor risico van opdrachtgever.

De door de opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

De zoekmachine-optimalisatie die bij een abonnement is inbegrepen is een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer kan nimmer de garantie geven voor het feitelijk verkrijgen van het beoogde resultaat.

In het geval van het support pakket heeft de opdrachtgever, afhankelijk van de afgenomen dienst, recht op minimaal een kwartier per maand support om bijvoorbeeld wijzigingen of uitbreidingen door te voeren. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen in meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van opdrachtnemer gefactureerd met een minimum van 0,5 werkuren.

Schadegevallen veroorzaakt door hacks e.d. vallen binnen het kwartier onderhoud. Overschrijding hiervan wordt als meerwerk gezien en verrekend met het uurtarief van opdrachtnemer.

artikel 6 – overige overeenkomsten

Voor overige diensten en/of producten dan in artikel 5 bedoeld geldt dat opdrachtnemer en opdrachtgever specifieke overeenkomsten sluiten, waarin de diensten en producten en de duur (met inachtneming van de leden 2, 3 en 4) zijn omschreven.

Een overeenkomst met betrekking tot losse domeinnaamregistratie en hosting heeft een looptijd van een (1) jaar, met automatische verlenging van telkens een jaar. De opzegtermijn is twee (2) maanden.

Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met automatische verlenging van telkens een maand. De opzegtermijn is een (1) maand.

artikel 7 – duur en beëindiging overeenkomst, opschorting verplichtingen

Het ontwerp van een website is een eenmalige opdracht en is daarmee een overeenkomst die automatisch eindigt bij oplevering van de website door opdrachtnemer aan opdrachtgever tenzij per e-mail of schriftelijk iets anders is afgesproken.

Overeenkomsten die voor een bepaalde duur zijn overeengekomen kunnen niet tussentijds door partijen worden opgezegd.

Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden niet nakomt, ook nadat hem een redelijke termijn is gegund dat alsnog te doen.

Opdrachtnemer heeft voorts het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever in de navolgende omstandigheden verkeert: faillissement, surseance van betaling, liquidatie en/of zodanig beslag op zijn vermogen dat daardoor zijn bedrijfsvoering belemmerd of onmogelijk wordt.

Opdrachtnemer heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien sprake is van onderhoud of bewerkingen door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden met gebruik van software die niet compatible is met de door opdrachtnemer aanbevolen software.

Bij ontbinding heeft opdrachtnemer recht op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de eventuele kosten en schade die tenminste gelijk zal zijn aan de bedragen die opdrachtgever verschuldigd zou zijn aan opdrachtnemer bij het in stand blijven van de overeenkomst.

Opdrachtnemer is gerechtigd de geleverde producten tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken en/of de diensten op te schorten ingeval opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Een en ander laat de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Eventuele gebreken aan de producten of diensten dient opdrachtgever onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na het ontstaan daarvan per e-mail of schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Voor zover deze door opdrachtnemer verholpen dienen te worden zal opdrachtnemer dat zo spoedig mogelijk doen. Opdrachtgever mag zijn betalingsverplichtingen in dergelijke gevallen niet opschorten.

Indien opdrachtnemer door omstandigheden die hem niet toe te rekenen zijn (overmacht) zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, zullen partijen overleggen over de gevolgen. Bij overmacht van tijdelijke aard zal opdrachtnemer zich inspannen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In andere gevallen zal de overeenkomst in overleg tussen partijen worden aangepast of worden ontbonden, in welk geval opdrachtnemer recht heeft op vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.

Het opzeggen van een maandelijkse overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor de 1ste van de nieuwe maand.

De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding waarbij de klant akkoord dient te gaan met deze algemene voorwaarden.

De opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

De opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de huurovereenkomst en verplichting jegens de opdrachtnemer niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

artikel 8 – betaling

Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd

Van eventueel onjuist gefactureerde bedragen dient opdrachtgever binnen veertien dagen na facturering opdrachtgever op de hoogte stellen. Bij gebleken onjuistheid zal opdrachtgever een nieuwe factuur zenden, waarvoor eveneens een betalingstermijn van veertien dagen geldt.

Bij een opdracht voor het ontwerpen van een website dient opdrachtgever een aanbetaling van 50% te voldoen. Het bedrag van de aanbetaling staat vermeld op de offerte en dient te worden betaald binnen veertien dagen nadat opdrachtgever schriftelijk of per e-mail met de offerte akkoord is gegaan. Het resterend bedrag dient te worden voldaan uiterlijk binnen veertien dagen na oplevering van de website.

Bij een overeenkomst tot webhosting en domeinnamen dienen de kosten per jaar en vooruit (bij verlenging van de overeenkomst twee maanden van te voren) te worden voldaan. Dit tenzij de webhosting en domeinnamen verwerkt zijn in het support pakket.

Voor overige overeenkomsten geldt een betalingsverplichting per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Indien opdrachtgever ook na een eerste aanmaning in gebreke blijft te betalen, is hij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 17,5% van het openstaande bedrag met een minimum van € 100,-, evenals alle eventuele gerechtelijke kosten.

Bij niet betaling van de facturen voor web hosting en domeinnaam, wordt de domeinnaam niet verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 30 dagen in quarantaine wordt geplaatst bij de desbetreffende organisatie (voor nl.: Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). De kosten van het uit quarantaine halen komen voor rekening van opdrachtgever.

De betalingsverplichting die volgt uit een abonnement gaat in vanaf het moment dat de arbeid voor het abonnement gestart is.

Betaling geschiedt maandelijks, telkens voor of op de betaaldatum.

De betaling voor of op de betaaldatum gaat over diezelfde maand.

Facturatiedatum: elke 1e werkdag van de maand.

Bij nalatigheid bij het aflossen van één termijn (mits er een termijnbetaling is overeengekomen) wordt de restantvordering ineens geheel opeisbaar.

Wanneer een project halverwege met minimaal 4 weken wordt vertraagd door het uitblijven van de aanlevering van informatie, afbeeldingen of gegevens mag de opdrachtnemer het openstaande factuurbedrag in rekening brengen.

artikel 9 – intellectueel eigendom

De door opdrachtnemer vervaardigde ontwerpen, materialen, teksten, beelden enzovoorts mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden bewerkt en/of worden verwerkt dan wel aangewend in andere producten of diensten dan met betrekking waartoe partijen de overeenkomst zijn aangegaan.

De (intellectuele) eigendom van de door opdrachtnemer verstrekte ideeën, ontwerpen, concepten, templates, designs, scripts enzovoorts blijft bij opdrachtnemer en opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht ter zake voor de duur van de overeenkomst.

Partijen kunnen in afwijking van lid 2 schriftelijk overeenkomen dat de eigendom aan opdrachtgever toekomt. Opdrachtnemer kan in dat geval een vergoeding bedingen.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht van de geleverde ontwerpen, websites, diensten vanaf het moment dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden. Onderzoek door opdrachtnemer naar het bestaan van dergelijke rechten valt niet onder de overeenkomst.

artikel 10 – aansprakelijkheid

Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop opdrachtnemer geen of beperkt invloed kan uitoefenen, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan voorkomen uit de wijze van medewerking of het beëindigen daarvan, de diensten of leveranties van deze derden. Bij registratie van domeinnamen en bij web hosting is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de wijze waarop de partijen, die deze diensten verlenen, hun werkzaamheden verrichten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer bij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de hoogte van het op grond van de overeenkomst te factureren bedrag. Indien het een overeenkomst voor een aantal jaren betreft wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het per jaar te factureren bedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals onder meer gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van het materiaal en de gegevens die opdrachtgever heeft verstrekt. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem aangeleverde materialen vrij zijn van copyright van derden.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever. Zie ook artikel 4. Wanneer opdrachtgever dit nalaat is hij volledig aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade bij opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden worden toegebracht aan een opgeleverd product, bijvoorbeeld bij onderhoud en/of aanpassing of wijziging daarvan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden in advertenties en promotie uitingen van derden met betrekking tot opdrachtnemer.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of voor gepubliceerde teksten, afbeeldingen, video’s op de in opdracht van opdrachtgever ontworpen website.

artikel 11 – diversen

Opdrachtnemer zal geen persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daartoe een wettelijk plicht bestaat.

Tenzij het product of de dienst zich er niet voor leent is het opdrachtnemer toegestaan daarbij zijn naam te vermelden en/of te verwijderen. Dit geldt ook voor naamsvermelding op gebouwde websites.

Alle door opdrachtnemer ontworpen producten, daaronder begrepen de websites mogen door opdrachtnemer voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.

Indien derden een deel van de overeenkomst uitvoeren, bijvoorbeeld bij webhosting, gelden de algemene voorwaarden van die derden voor zover deze niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. Als dat laatste het geval is prevaleren deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Deze zullen ook gelden voor lopende overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Opdrachtnemer zal in voorkomende gevallen opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen.

Bij nietigheid of vernietiging van een bepaling in de algemene voorwaarden blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden om vervanging een bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk wordt tegemoet gekomen aan het doel en de strekking van de ongeldige bepaling.

Op de offertes en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen eventuele geschillen in onderling overleg op te lossen. Mochten zij daarin niet slagen dan kunnen geschillen worden voorgelegd aan een mediator of de bevoegde rechter in Rotterdam.

Nog vragen? Stel ze gerust.

Ook een website die converteert?

Jij wilt meer resultaat online. Wij zorgen daarvoor. Dan hoef je nog maar één ding te doen: Contact met ons opnemen! Bel ons, gebruik het formulier of WhatsApp. Wij antwoorden binnen 24 uur.

Contactgegevens

World Trade Center
Beursplein 37,
3011 AA Rotterdam
+31 85 047 1569
info@flexwebdiensten.nl

Plan een adviesgesprek

Maak gebruik van onze gratis strategiesessie.